Химиялық инженерия ғылыми-білім беру орталығы 8D07103 - Мұнай химиясы мамандығы бойынша докторанттарды даярлайды.

Оқу мерзімі: 3 жыл

 

Білім беру мақсаты:

PhD докторын даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағытқа ие және іргелі оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу дайындығы мен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми бағыт үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытуды қамтиды.

 

Білім беру бағдарламаларының мазмұны:

Философия докторларын (PhD) немесе докторлық диссертацияны даярлаудың оқу процесін аяқтаудың негізгі критерийлері - докторанттың кемінде 95 кредит игеруі. Зерттеу жұмысы және докторлық диссертацияны қорғау.

 

Мансап:

PhD докторантурасында жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылыми сала үшін, терең ғылыми білімі мен кәсіби педагогикалық шеберлігі бар, химия және мұнай-газ өңдеу салалары, ғылым және білім салалары үшін жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындайды.

 

Докторантураның негізгі пәндері:

 • Көмірсутектерді кешенді өңдеу
 • Нанотехнология и наноматериалдар
 • Technology of Biofuels
 • Python бағдарламалау
 • Catalytic Methods in Organic Synthesis
 • Ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері
 • Мұнай химиясындағы каталитикалық процесстердің технологиясы
 • Advanced Chemical Reaction Engineering
 • Advanced Processes and Units of Chemical Engineering
 • Advanced Oil Refining & Petrochemical Processes
 • Project Design.