Химиялық инженерия ғылыми-білім беру орталығы 8D07101 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша докторанттарды даярлайды.

Оқу мерзімі: 3 жыл

 

Білім беру мақсаты:

PhD докторын даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағытқа ие және іргелі оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу дайындығы мен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми бағыт үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытуды қамтиды.

 

Білім беру бағдарламаларының мазмұны:

Философия докторларын (PhD) немесе докторлық диссертацияны даярлаудың оқу процесін аяқтаудың негізгі критерийлері - докторанттың кемінде 95 кредит игеруі. Зерттеу жұмысы және докторлық диссертацияны қорғау.

 

Мансап:

PhD докторантурасында жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылыми сала үшін, терең ғылыми білімі мен кәсіби педагогикалық шеберлігі бар, химия және мұнай-газ өңдеу салалары, ғылым және білім салалары үшін жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындайды.

 

Докторантураның негізгі пәндері:

 • Көмірсутектерді кешенді өңдеу
 • Нанотехнология және наноматериалдар
 • Advanced Organic Chemistry
 • Technology of Biofuels
 • Advanced Modeling of Chemical-technological Processes (СhemCad)
 • Catalytic Methods in Organic Synthesis
 • Ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері
 • Мұнай химиясындағы каталитикалық процесстердің технологиясы
 • Көмірсутекті газдарды тазарту және каталитикалық өңдеу
 • Экологиялық қауіпті бағалау
 • Органикалық заттар мен материалдардың химиялық технологиясының дәстүрлі емес әдістері
 • Advanced Chemical Reaction Engineering
 • Advanced Processes and Units of Chemical Engineering
 • Modeling of Chemical-technological Processes using program Aspen Hysys
 • Advanced Oil Refining & Petrochemical Processes
 • Project Design.