Химиялық инженерия ғылыми-білім беру орталығы 8D07102 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша докторанттарды даярлайды.

Оқу мерзімі: 3 жыл

 

Білім беру мақсаты:

PhD докторын даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағытқа ие және іргелі оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу дайындығы мен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми бағыт үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытуды қамтиды.

 

Білім беру бағдарламаларының мазмұны:

Философия докторларын (PhD) немесе докторлық диссертацияны даярлаудың оқу процесін аяқтаудың негізгі критерийлері - докторанттың кемінде 95 кредит игеруі. Зерттеу жұмысы және докторлық диссертацияны қорғау.

 

Мансап:

PhD докторантурасында жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылыми сала үшін, терең ғылыми білімі мен кәсіби педагогикалық шеберлігі бар, химия және мұнай-газ өңдеу салалары, ғылым және білім салалары үшін жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындайды.

 

Докторантураның негізгі пәндері:

  • Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының заманауи аспектілері
  • Жұқа бейорганикалық синтездің заманауи технологиялары
  • Полифункционалды мақсаттағы бейорганикалық материалдарды синтездеудің жаңа тәсілдері
  • Python бағдарламалау
  • Катализ және катализаторлар
  • Химиялық процестердегі жетілдірілген математикалық және компьютерлік модельдеу
  • Минералдарды кешенді өңдеу
  • Бейорганикалық полимерлердің химиясы мен технологиясы
  • Заманауи бейорганикалық материалдар мен технологиялар