ЖТН Жоба тақырыбының атауы Жоба жетекшісі
2021-2023 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБАЛАР БОЙЫНША ГРАНТТЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (36 АЙ)
1 AP09260730 «Плазмохимиялық әдіспен алынған композициялық нанобөлшектер негізінде сутектің түзілуі» Габдуллин М.Т.
2 AP09259783  «Қоршаған ортаның әртүрлі факторларын ескере отырып, ауа ортасында жедел респираторлық вирустық инфекциялардың таралуын математикалық моделдеу» Исахов А.А.
3 AP09259049 «Мерзім бойынша кешіктірулер, шығындардың асып кетуі және қауіпті мінез-құлық: белгісіздік жағдайында жобаның сәттілігін болжау әдістемесі» Нарбаев Т.
4 AP09260097   «Көмірсутек шикізатын іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу үшін потенциалды-перспективті мұнай-газ кешендерін негіздеу мақсатында Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндеріндегі мұнай мен газдың литологиялық және стратиграфиялық диапазонын зерттеу» Коробкин В.В.
2020-2022 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБАЛАР БОЙЫНША ГРАНТТЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (27 АЙ)
5 AP08856493  «Позитивті графиктер және оларға мәліметтер базасының математикалық модельдері ретінде есептелетін жинақтылық» Калмурзаев Б.С.
6 АР08855544 «Омега-категориялық реттелген теориялардың құрылымдық қасиеттері» Кулпешов Б.Ш.
7 AP08856834 «Ершов иерархиясының бірінші және екінші деңгейлеріндегі жиын үйірлері үшін Роджерс жартыторларының мәселелері» Бадаев С.А.
8 AP08857345 «Бифункционалды иондық сұйықтықтар: синтездеу және медициналық химия мен ауылшаруашылығында қолданылуы»  Тен А.Ю.
9 AP08857306 «Жоғары өнімді есептеу жүйелерінде мұрын қуысындағы ауа қозғалысын математикалық модельдеу үшін тиімді параллельді есептеу алгоритмдерін жасау» Исахов А.А.
10 AP08856684 «Плазмалық ортада көміртекті наноқабырғаларды синтездеу, олардың қасиеттерін зерттеу және практикалық қолдану»  Габдуллин М.Т.
11 AP08855445 «Парафинді майларға арналған депрессорлық қоспалар ретінде винил мономерлеріне негізделген сополимерлердің синтезі және модификациясы» Кожабеков С.С.                       
12 АР08856031 «Қазақстанның ғылыми әлеуетін бағалау: ұлттық ғылымды неғұрлым ақпараттандырылған басқаруға арналған ғылымометриялық негіздемелік модель»  Нарбаев Т.
ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫ ГРАНТТЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА АРНАЛҒАН КОНКУРС-2 (2021-2023 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН)
13 AP09058438  «Наноэлектрониканың физика-химиялық әдістерімен синтезделген кремний карбидінің, метал оксидтерінің наноқұрылымды және монокристалды қабаттарын зерттеу» Бакранова Д.И.
14 AP09058087  «Көлденең ұңғымалармен бұрғыланған жарықтар жүйесі бар гетерогенді қабаттардың параметрлерін анықтау әдістемесін жасау» Тургазинов И.К.           
ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫ ГРАНТТЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА АРНАЛҒАН КОНКУРС-3 (2022-2024 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН)
15 AP13067796  «Флуоресцентті полимерлі микросфераның жаңа түрін әзірлеу және оның мұнай өндіруді арттыру үшін кеуекті ортамен біріктіру механизмін зерттеу» Сарсенбекұлы Б.
16 AP13068019 «Аралас гамма-нейтрондық реакторлық сәулеленуден кейін оптикалық талшықтардағы жарықтың радиациялық-индукцияланған өшу ерекшеліктерін зерттеу» Кенжина И.Е.
17 AP13068542  «Құрамында иондық сұйықтықтар бар металл кешенді катализаторлардың әсерінен сутектің тасымалдануымен гидрлеу реакциялары» Рафикова Х.С.
2022-2024 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН "ЖАС ҒАЛЫМ" ЖОБАСЫ БОЙЫНША ЖАС ПОСТДОКТОРАНТ ҒАЛЫМДАРДЫҢ ІРГЕЛІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІН ГРАНТТЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
18 AP14972962 «Жоғары титаникалық титаномагнетиттерден титан өнімдерін алу технологиясын әзірлеу» Малдыбаев Г.К.
19 AP14972917 «Инфекцияға қарсы агенттерді құру және биоқауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жаңа жоғары тиімді бактерицидті-фунгицидті күкірт нанобөлшектерін әзірлеу» Тұрғанбай С.
20 AP14972892 «Протекторлық қасиеттері бар жабындарды алу үшін биоцидтердің эмульсиялық инкапсуляциясын әзірлеу» Исаева А.Б.
2022-2024 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБАЛАР БОЙЫНША ГРАНТТЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
21 AP14869865 «Салтанатты шығындар, үй қарызы және кедейлік» Алдашев А.
22 AP14870295 «Қазақстан үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тәуекелдері мен табысының сыни факторларын бағалауға арналған референттік әдіснама» Нарбаев Т.
23 AP14869372 «CO2 су тасқыны арқылы мұнай өндіруді арттыру әдісінің тиімділігін арттыру үшін композиттік көбік әзірлеу» Айдарова С.Б.
24 AP14871228 «Сутегі изотоптарының бериллий негізіндегі перспективалы композициялық материалдармен өзара әрекеттесуін зерттеу» Кенжин Е.А.
25 AP14870515 «Каспий маңы оңтүстік-шығысындағы тұз үсті мұнай-газ кешені триас құрылымдарының геологиялық палеоқұрылымдары» Ибрашев К.Н.
26 AP14870185 «Магнетронды бүрку әдісімен SiC, SnOх, TiOx, Ta2O5, ZnOx , MoOх кең аймақтық жартылай өткізгіштер негізінде Электрон-тесік селективті пассивті контактілерді қалыптастыру» Нусупов К.Х.
27 AP14870870 «Плазмалық ортада ғарыштық шаңнан хондро тәрізді бөлшектердің пайда болу процесін зерттеу» Батрышев Д.Г.