Академиялық саясат. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыру тәртібі ҚБТ ЖӘНЕ ОНЛАЙН ПРОКТОРИНГТІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, 2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ КҤЗГІ СЕМЕСТРІНЕ АРАЛЫҚ АТТЕСТАТТАУ ЖҤРГІЗУ ТӘРТІБІ Оқытудың кредиттік технологиясы қағидалары ҚБТУ-да қашықтықтан оқыту режімінде сабақтар жүргізу және тәртіп нұсқаулығы (ОКТ ережелеріне толықтырулар) ҚБТУ КМЖ КС 51-1-20 Білім алушыларды ауыстыру, қайта қабылдау және оқудан шығару. Академиялық демалыс. ҚБТУ КМЖ КС 51-3-20 Қорытынды емтихан өткізу ережелері. Проктор және емтихан қабылдаушы міндеттері. ҚБТУ КМЖ КС 720-1-20 Практиканы ұйымдастыру тәртібі ҚБТ (Қашықтықтан білім беру технологиялары) кезінде университетке арналған этикалық нормалар жиынтығы 2020/21 оқу жылының көктемгі семестрінде 1-курс студенттеріне арналған аралас оқыту форматы 2020/21 оқу жылының көктемгі семестр пәндері бойынша қорытынды емтихандарды өткізу нысандары (Бакалавриат)