Құрметті ҚБТУ екінші курс студенттері, 28 тамызда сіздер үшін университет басшылығымен онлайн кездесу ұйымдастырылады!

Кездесуде күзгі семестрдегі оқу процесі, білім беру парадигмасының өзгеруі, желілік оқыту, студенттік өмір және басқа мәселелер талқыланады.

Күні: 28.08.

Уақыты: 11:00

Платформа: Microsoft Teams 365 сілтемесі: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZiMDcyZDItNTExNS00ZDM4LWExYTAtMjgxMDIwNzdiODUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%22fb672eb7-6c1f-403b-aad4-3762195c5c70%22%7d